хронична бъбречна недостатъчност

Хронична бъбречна недостатъчност (Insufficientia renalis chronica)

Хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН) е бавно възникваща и прогресивно развиваща се ренална дисфункция, която се дължи на загубата на нефрони. Протича с понижаване до невъзможност за елиминиране на отпадните продукти от обмяната на веществата и нарушаване на реналната ендокринна функция. В резултит на това настъпва силно изразен уремичен синдром и ендокринни нарушения, проявени с анемия, хипертензия, вторичен хиперпаратиреодизъм и др. Среща при всички видове животни.
Етиология. Причините за настъпването на ХБН са първични или вторични бъбречни увреждания, които имат дълъг период на действие. Най-често ХБН се развива на база хронични интерстициални възпаления или като следствие от гломерулонефрит, пиелоиефрит, амилоидоза, полицистозна нефропатия, вродени аномалии (ренална дисплазия), хидронефроза, нефроза, както и други неопластични, мегатаболитни, инфекциозни (лептоспироза) и неинфекциозни възпалителни процеси, перидонтални заболявания и др. Боледуват най-често кучетата па възраст над 6-7 години. Това е вьв връзка с приемането предимно на месна храна. Липсата на потни жлези при кучетата също оказва влияние.
ХБН може да протече едновременно с цирозата на черния дроб, което се дължи на факта, че процесите за обезвреждане на екзогенно постъпилите и ендогенно образувалите се токсини, силно се нарушават.
Съществена етиологична роля има и настъпилата автоинтоксикация на организма от бактериалните и химични токсини, образувани при боледуването от хронични храносмилателни разстройства, паралитична миоглобинурия при конете, хроничен пиелонефрит, подагра,дерматози, хроничен бронхит с бронхоектазии, абсцеси и др. При продължително хранене с кисели треви (лупини) се установява нефротичен ефект, който може да протече като ХБН.
Патогенеза. В резултат на дистрофично-инфилтративни и хиперпластични процеси, се стеснява просвета на бъбречните капиляри. Това води до нарушаване кръвоснабдяването, както на гломерулите, така и на бъбречните каналчета. По този начин те атрофират, заместват се със съединителна тъкан, поради което гломерулите и тубулите загубват своята функционална способност.
ХРБ клинично се проявява при загуба на повече от 65 – 75% от нефроните. Процесът на загуба на нефрони преминава последователно през 5 етапа последния от които е стадия на терминална уремия. Про­гресивното и необратимо отмиране на нефрони, за дълго време се компенсира, чрез хипертрофия и усилената функция на останалите здрави нефрони. Те отделят голямо количество разредена урина, за да евакуират натрупаните отпадни продукти в кръвта и по този начин настъпва полиурия. По-късно повишеното артериално налягане, причи­нно от хуморално, хипертензивно и механично (гломерулна атрофия) естество, обременява функцията на сърцето и довежда до неговата хипертрофия, която спомага за усиленото филтриране на кръвта през здравите гломерули и поддържане на полиурията. В много напреднал етап е възможно да настъпи дилатиране на лявата камера на сърцето и сърдечна слабост, при което филтрационното налягане в гломерулите спада и това води до олигурия. При ХБН, в урината се съдържат малко протеин и клетъчни елементи, което се обяснява с факта, че урината се произвежда в сравнително здрави бъбречни участъци, с нейното силно разреждане, както и това, че често липсва остър възпалителен процес.
Клинични признаци. В клиничното протичане на ХБН се установяват 5 фази:
1. Латентен (начален) стадий. Протича безсимптомно и без параклинични промени. Той обикновено е с дълъг развой и продьлжава, докато функционират повече от половината бъбречни нефрони.
2. Стадий на пълна компенсация. Той настъпва, когато са увредени около 50% от
нефроните, в следствие на това, леко се ограничава креатининовия клиърънс и концентрационата способност на бъбреците, като серумните показатели са в нормални стойности.
3. Стадий на компенсирана задръжка(азотемия)- тя е с различна продължителност и се наблюдава при увреждане на 60-65% от нефроните. Има повишаване на уреята и креатинина и слабо проявени уремични синдроми.
4. Стадий на декомпенсирана задръжка. Това е типичния уремичен период, при който се повишава значително стойносите на уреята (до 20 25 тто1/1) и креатинина (до 400 450миктоmol/l).
5. Стадий на терминална ХБН(уремия). Количеството на креатинина най-често е над 500/л, а при достигането на нива над 700- 800 се наблюдават симптоми па уремична кома и хипотермия.
Клиничните признаци при ХБН са разнообразни и обикновено протичат с промени вьв всички системи. Най-характерен симптом е полидипсията която компенсира полиурията. Наблюдават се симтомите на уремичеп гастрит-анорексия, повръщане или опити за повръщане,като понякога повърнатото съдържание е с кръв. При ХБН са характерни признаците па уремичеп стоматит- зачервена лигавица язви по бузите,мекото небце и езика, изсъхване на устната лигавица (ксеростомия), перидонтални заболявания и уремичен дъх (мизма на урина), Наблюдава се и уремичен ентероколит, протичащ с диария понякога и с наличие на крьв.
Отделената от болните животни урина е в голямо количество, като уринирането може да е предимно вечер (ниокториа). При ректалното изследване на едрите животни или при палпиране на коремната стена при дребните се установява, че бъбреците са намалени по размер, с неправилна форма, сравнително доста твърди и имат грапава повърхност.
Кръвното налягане е повишено (артериална хинертензия) често до 170-200mm Hg. Пулсът е силен, а артериите са изпънати. При изследване на сърцето се установяват усилване на сърдечния тласък, хипертрофия на лявата камера, карлиомегалия, акцентуиране на първаия сърдечен тон, смущения и сърдечния ритъм,сърдечно мъждеене и понякога перикардит. Макар и рядко е възможно много силни бъбречни унреждания, хипертрофиралото сърце да не може да преодолява препятствието на кръвния ток от страна на увредените бъбреци, поради което то дилатира и отслабва, а филтрационното налягане в гломерулите спада и настъпва олиго-ануричен стадий.
Метаболитната ацидоза става причина, животните да извършват усилени, учестени и затруднени дихателни движения. Наблюдаваните промени в белия дроб – едем, пневмония, плеврит и др., са във връзка с вътреклетъчно ниво на течностите.
При повече от половината случаи на ХБН се наблюдават нервно- мускулни симптоми – подтиснатост, сънливост, летаргия, депресия, тремор, мускулна слабост, миоклонии, припадъци и кома. Те са резултат от уремична енцефалопатия и невропатия и тяхната поява дава по-неблогоприятна прогноза. Възможно е да се наблюдават признаци на фиброзна остеодистрофия, резултат от деминерализация на костите – размекване и деформация на челюстните кости, разклащане и загуба на голяма част от постоянните зъби. Колкото животните са по-млади, толкова промените са по-силно изразени. Костните промени при ХБН се дължат на ацидозата и извличането на на калция от костите, както и на вторичния бъбречен хиперпаратиреодизъм, който води до свръхпродукция на алдостерон и нарушаване на реналната продукция на калцитрола, вследствие на което се понижава гастроинтерстиналната абсобция на калция. От друга страна свръхпродукция на алдостерон води до ренално задържане на фосфора (хиперфосфатемия). Нарушената обмяна на калция и фосфора става причина за настъпване на минерализация на тъканите на паренхимните органи, вкл. и на бъбреците(порочен кръг).
При изследване на кожата се установява избледняване на епидермиса, а космите лесно падат и губят блясъка си. Не рядко се наблюдат и очни нарушения – кератит, конюнктивит, ретинопатии, ослепяване и др. Лигавици са винаги силно избледнели.
При напреднала терминална ХБН, полидипсията не може да компенсира загубата на течности от полиурията, повръщането и диарията итогава настъпват дехидратация и силно изтощение. В края на терминалната ХБН настъпва уремична кома, вътрешната телесна температура се понижава значи­телните завършват с летален изход.Животните с ХБН са силно предразположени към боледуване от имунни нарушения и най-често не изграждат имунитет след ваксинации.В кръвта се установяват хиперхлоремична метаболитна ацидоза,нормохромна нерегенеративна анемия, понякога лимфоцитопения,тромбоцитопения, азотемия (повишаване на уреята и креатинина и др. нитроген съдържащи компоненти), повишена активнос на амилазата и липазата, хиперфосфатемия (2,2 – 3,2 штоИ), хипокалцемия (по-често), увеличаване на триглицеридите и по-рядко хипокалиемия, хипонатриемия и хипергликемия.
Отделената урина е бистра, прозрачна с много ниско обемно тегло – 1001 – 1012 (изостенурия), съдържа малко белтъци, незначително количество клетъчен седимент, състоящ се от епителни клетки от бъбреците и цилиндри. Въпреки наличието на хиперглекимия, глюкозурия обикновено не се наблюдава.
Развой и прогноза. Развитието на заболяването е бавно, с месеци и години, протичащо често незабелязано или със слабо изразени клинични признаци. Прогнозата зависи от фазата на ХБН. В първите три фази (латентна, стадий на пълна компенсация и стадий на компенсирана задръжка) тя е по-благоприятна. В стадия на декомпенсирана задръжка, прогнозата е съмнителна до неблагоприятна, а в стадия на терминална ХБН, прогнозата е неблагоприятна.
Диагноза. От анамнезата правят впечатление бавния, продьлжителен развой, повръщането и силно намаления апетит, които не са във връзка с храненето. Клиничните признаци са твърде характерни –polyuria, polydipsia, бледи лигавици, хипертрофията на лявата сърдечна камера, депресия и силно изтощение. Най-голямо значение за правилнотоното поставяне на диагнозата имат параклиничните изследвани наличие на метаболитна ацидоза, анемия, азотемия, ниско относително тегло на урината и малко количество белтъци и клетъчен седимент. В помощ на точната диагностика са специалните методи – радиографското изследване, изотопно сканиране и ултрасонография. Чрез тях се доказват намаляване на бъбречната маса, наличие на бъбречна минерализация, понижаване на концентрационната способност и увеличаване ехогенността.
Наблюдаването едновременно на: изостенурия, азотемия, анемия, намален размер на бъбреците е типично за ХБН.
Патологоанатомични изменения. Бъбреците са малки, с грапава повърхност и имат сбръчкан вид. Капсулата им е силно сраснала с бъбречния паренхим.
Диференциална диагноза. Тя се прави най-вече по отношение на острата бъбречна недостатъчнос.
Лекуване. На болните животни се осигуряват пълен покой и свеждане до минимум на стрес факторите. Въпреки наличието на polyuria и nicturia, водата не се ограничава, а се дава на воля. Назначава се подходяща диета, която е важно да има необходимата, висока енергийна стойност, но трябва да се намалят протеините и особено фосфора. Протеиновата диета се назначава за понижаване продукцията на урея и ограничаване на протеинурията. В стадия на компенсирана задръжка, нивото на протеините трябва да бъде до 25 – 30г за 24 часа, а в декомпенсирана задръжка до 15 – 20г. Дажбата трябва да съдържа необходимите количества от витамини, особено на vit В- complex и vit C. Солевата диета се назначава в началото, срещу хипертензия и при наличие на оточни прояви. В последните стадии на ХБН се наблюдава излъчване на натрий с урината и тогава не е необходима строга безсолева диета.
Необходимо е да се лекува първичното заболяване, но без употреба на нефротоксични средства, а другите се прилагат в намалени дози и в разредени интервали.
Лекуването в стадия на компенсирана задръжка се допълва от приложението на препарати, стимулиращи екскрецията на фосфора и ограничаващи чревната му резорбция. Вземат се мерки за ограничаване на анемията, с прилагане на еритропоетици и стимулира­не на костномозъчната функция, чрез анаболитни средства. Коригирасе метаболитната ацидоза, чрез вътрешно приложение на натриев би-карбонат, в доза 25 – 40mg/kg или венозно, както при ОБН.
В началото на стадия на декомпенсирана задръжка са показани за употреба диуретични и електролитни средства, като задължително се следи нивото на калия в кръвта. В края на тази фаза и при терминалната ХБН диуретичните средства са противопоказани. При животни с стадий на терминална ХБН се препоръчва извършването на перитонеална диализа.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
56 Responses
 1. darq казва:

  За много години!Убедена съм,че кучето ми/11годишен ротвайлер/умира от хронична бъбречна недостатъчност.Той няма да издържи биопсия.Аз нямам автомобил,дали извършвате домашни посещения с предварителна уговорка и въобще ще има ли полза от прегледа..

 2. Ива казва:

  Здравейте докторе.Много съм обезпокоена,моля за помощ.Имам кастрирана мъжка котка на 10 г.В петък вечерта забелязах урината му тъмно оранжево червена.Заведох го на лекар и му направи ехография,като установи че има инфекциозна нефроза.Десния му бъбрек не функционирал правилно,а левия е добре.Черния дроб,всички канали и дебело черво са ок,няма и тумори,камъни в бъбреците само малки песачинки.Би му антибиотик,витамини и обезболяващи.Но състоянието му за 5 дни рязко се влоши.Не пие вода,не се храни,не ака,урината му продължава да е същата,но му отказаха задните крака.Не може да се движи и мяука като че го боли.След поредния антибиотик се опитва да повърне,но няма какво.Сега нещо му хърка в гърлото,стои с полуотворена уста и диша като куче.
  Моля дайте ми съвет,ще се оправи ли?

 3. aycan казва:

  Dobir den iskam da vi popitam dali kotkata mi moje da se opravi tiy kato ima bibrecna hronicna nedostaticnost i kakvi antibiotici moga da mu dam,ima mnogo otocii,blagodarq

 4. Ирена Стоянова казва:

  Здравейте,
  имам мъжки персиец на 5 г.Преди две седмици му беше поставена диагноза бъбречна недостатъчност с кръвни показатели креатинин – 450, урея – 50, всички останали показатели са в норма. След двуседмична диета с Hils и хранителна добавка, показателите са креатинин – 500, урея -45. Имаме ли шанс в борбата си за живот.

 5. Stoyanova казва:

  Здравейте докторе,
  кучето ми ,женско на 5г.има неизяснено от прегледи и изследвания кървене от вулвата.Урината е с високо ph 8 , трипелфосфатни кристали и протеин. В кръвта само билирубин и аф са звишени,plt са над минимума.Ехограф б.о.Кучето апатично ,няма апетит.
  След провеждане на лечение на бъбреците ще я кастрирам и евентуално да се огледа за тумори.
  Какво мислите за случая,какво да търсим относно кървенето,слабо е и се вижда при изправяне на кучето като капка на пода,а не като постоянно кръвотечение.Ренген не е правен.
  р.с.Кучето се влоши от както се започна първото третиране на цистит с АБ и незнам поради каква причина с глюкокортин.Моля отговорете!

  • admin казва:

   Може да има пикочни камъни и силен цистит.Обърнете внимание евентуално и за пиометра.

   • Stoyanova казва:

    Всичко е огледано,вкл.и ренген.Няма камъни,няма пиометра,няма кръвни паразити,само лоши показатели на урината .Протеин и високо ph.Възможно ли е само при наличие на цистит да има подобно кервене? Колкото и да е слабо,все пак губи кръв.Освен кастрация,друг изход има ли от подобна ситуация?

    • admin казва:

     Ако причината е цистит,кастрацията няма зда ви реши проблема.

 6. Akopyan казва:

  Здравейте ,
  имам английски булдог на 5 години и е с бъбречна недостатъчност .
  Живея в Испания и тук ми казаха след направени изследвания на кръв , че ако не го му давам лекарства , ще умре до 6 месеца .
  Искам да попитам какво Ви е мнението за стойностите му
  BUN – 121 | mg/dl
  CREAT – 4.7 | mg/dl
  GLU- 119 | mg/dl
  Храни се със специална храна и пие един вид хапчета всеки ден , като след 2 месеца пак е на изследвания .
  Колко време според Вас може да живее така ?
  Благодаря Ви предварително .

 7. Akopyan казва:

  Много благодаря .
  Успешен ден

 8. Stanchev казва:

  Привет,
  Търся спешно компетентно мнение относно усложнението на моето куче. Започвам да се чувствам като изпадащ в безизходица и неспособен да помогне на кучето си собственик, което изключително много ме притеснява. За това пиша тук, с надеждата да получа ценна информация и съвети по проблема.
  Хронология на проблема:
  На 06.05.2016 г. забелязах значителното депресивно състояние на кучето ми (лудогорски гонче, женско, на 9 години, тегло 30 кг.). Понеже през седмицата не съм вкъщи и нямам възможност да следя състоянието му ежедневно, навярно съм се забавил с откриването на проблема. Малко предистория: в продължителност на 5-7 дена (преди 06.05.2016) кучето ми имаше лъжлива бременност, като през по голямата част от времето стоеше в къщата си и не даваше да се приближи човек до нея. Учести се пиенето на вода, и апетитът прогресивно спадаше. Тъй-като имах подобен проблем преди години, в продължение на три дни (03,04, и 05 май) му давах по една таблетка “Bromocriptine 2,5 mg” и установих, че не помага. Та, след всичко това на 06.05.2016 г. се концентрирах в състоянието на кучето ми и установих:
  - Уголемен корем (указа се, че там не е корема, а се касае за уголемена матка);
  - Пълна загуба на апетит (на 06.05.2016 направи доста малка закуска);
  - Често пиене на вода, съпроводено със сравнително често уриниране;
  - Постепенно втечняване на изпражненията (светлокафяви изпражнения към тази дата);
  След беседа с ветеринарен лекар, същият твърдеше, че на 90% кучето ми има ПИОМЕТРИЯ (указа прав в последствие), но след като ми каза, че кучето трябва да се кастрира, а през събота и неделя няма нито лаборатория, нито екип, и предвид влошаващото се състояние на кучето…. Реших да се посъветвам и с друг ветеринарен доктор.
  С голяма борба (предвид темперамента на кучето ми) успяхме да му на направим ехограф, по който се установи именно силно уголемена матка. Телесната му температура беше нормална. Към момента не се наблюдаваха изтечения. Така на 06.05.2016 г. заключихме, че кучето ми има ПИОМЕТРИЯ (затворена най-вероятно) и започнахме следното лечение: подкожна инжекция 10 mg ALIZIN (Vibrac) + подкожна инжекция антибиотик. Още на същия ден започнаха изтечения, които се увеличиха през следващите дни. Инжекциите ALIZIN се направиха в последствие на първия, втория и на седмия ден. Всеки ден в периода 06-13.05 се правиха и инжекции антибиотик, витамини и обезболяващо (аналгин).
  Като цяло, въпреки депресията (включително и до днес), кучето ми е адекватно, езикът и ноздрите му са влажни, има рефлекси и реагира на повикване по име. Разбира се движението му е забавено, да не кажа тромаво.
  Хронология на апетита му: За периода от 06 до 13 май, кучето ми яде съответно половин пържола (стандартен р-р) на 10.05 и почти цяла пържола на 11.05.2016 г. Вече два дни отново не яде нищо. На 12 и 13.05 го засякох на два пъти да повръща леко малка жълтеникава течност и малко тревни късчета.
  Изтеченията продължиха през целия период 06-13.05.2016 г, като през цялото време кучето пиеше много вода, но показваше адекватни рефлекси.
  В два от дните след първата инжекция ALIZIN и антибиотика, установи изхождане на черни втечнени изпражнения (близо до катранени), които в последствие придобиха по кафеникав утенък.
  КЪМ ОСНОВНИЯ ПРОБЛЕМ: На 13.05.2016 г. на кучето беше направен кръвен анализ, ехограф, би му се последната доза инжекция ALIZIN, съответно инжекции за витамини, антибиотик и обезболяващо. Установи се излекувана ПИОМЕТРА, но кръвните изследвания показаха сериозна бъбречна недостатъчност. Ето и показателите извън норма: WBC (левкоцити)-25,4; Гран(гранулцити)-22,6; MCHC-296; Уреа-20,25; Креатинин-1276,8; Фосфор-6,38
  Докторът каза, че кучето ми е много зле, бъбреците не работят…. и дори ме пита дали искам да му бият последния ALIZIN  Казах, че искам и искам да се боря за живота му! Направихме му подкожна система (тъй като предвид темперамента на кучето, венозно ще е много трудно).
  Вчера отново не яде нищо, но вода както и преди пи достатъчно.
  Смятам да продължа със системите (подкожно вливане) и с възможности за вкарване на някакви медикаменти в системата или чрез инжекция, тъй като храна кучето не приема, респективно няма да приеме и хапчета. Днес отново му правихме система като му биха и инжекции с витамини и нещо за регулиране на стомашните киселини май. Днес отново повърна един път (както и вчера и онзи ден). На два пъти пи по малко вода.
  Дайте ми съвет за последващи действия, моля! Няма да се откажа да се боря за кучето си!
  Най-искрени благодарности предварително!

  • admin казва:

   Пиометрата се лекува оперативно,особено затворената.Не сте направили операция и гнойта е съсипала бъбреците.Може да давате на кучето,РЕНАЛ на прах,но според мен,няма да се получат нещата.

 9. мирослава казва:

  Здравейте! Котката ми е на 19 навършени години и от месец е с диагностицирана ХБН, показатели :Уреа 50, креатинин 340. Извършени са и два курса от по 5 дена вливания и съответна медикаментозна терапия, към момента след вторите 5 дни на системи не повръща/ вече седмица/, но от два дни спря да се храни/постепенно/, от вчера въобще не иска храна, пие водичка, уринира веднъж, два пъти за 24ч. и спи, само спи. Иначе се гали като си при нея. Приема ежедневно и DIRENE, както и Famotidin, на диетата на Hils е, но вече не иска не само нея, а никаква храна. Може ли да се направи нещо, какъв е шанса да продължи да живее…и въобще какво я чака, моля за отговор, много е тежко да я гледам как гасне бавно пред мен.

 10. Дани казва:

  Здравейте, намирам се в безизходица. Имам кокер мъжки на 5г. От време на време му се запушва пикочният канал, има камъни в бъбреците. От 2 дни отново е с този проблем, правиха му прочистване с катетър в клиниката, бият му инжекции, но кучето не се подобрява. 3 ден не е яло нищо пие малко вода и повръща. Мислех, че е от упойката, но явно не е това причината. Моля помогнете. Купих Уринари, но кучето не ще да ги погледне.

 11. Дани казва:

  Направихме кръвни изследвания има завишена уреа ,WBC е 30.3 при нормална стойност 6-17, Mon H 20,6 при стойност 4-12. През целият ден беше на системи и катетър. Утре отново ще повторим процедурата. Дано камъка се разбие. Вие какво ще ме посъветвате да го кастрирам ли или да му направим отвор зад пишката?

 12. Дани казва:

  И много благодаря, че се отзовавате с полезни съвети към хората и техните любимци. Дано се връща добрината Ви.

 13. Джани казва:

  Здравейте,имам Женска котка на 11 г преди три месеца й откриха хронична бъбречна недоататъчност кретинина беше 268 уреята беше в норма ,след един месец диета и ренал кетц прахче падна на 162 креатинина уреята пак е в норма. Трябва сега да я заведа за контрола. Проблемът ми е ,че зачочва да не харесва храната и едвам я карам да изяде един пауч. Например днес изяде половин пауч. Протеснявам се дали е симптом и дали мога да направя нещо,защото като й покажа месце или от друга храна,която си я обичаше веднага тръгва да я яде….. Има ли нещо ,с което мога да я накарам да яде или да пвкуся паучовете не знам … Благодаря

 14. Vania Lilova казва:

  Здравейте,
  Моята котка е на 24 години.След направните и кръвни тестове колегата Ви просто каза “ как е жив“ и отказа всякакво лечение, защото бил много стар и на се наемал да го лекува.
  До вчера Мъри си беше добре : хранене , вода , уриниране.. / но днес е като препариран..
  Незнам как да му помогна или въобще може ли .. ?
  Мога да Ви изпратя и кръвните тестове за да може да му помогна по някакъв начин..

  • admin казва:

   Вероятно са му свършили бъбреците на тази възраст.Изпратете резултатите да видим…

 15. Vania Lilova казва:

  Здравейте,
  това са резултатите от кръвта:
  ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА
  Д-р Карагьозов
  Ул. Сергей Румянцев 10, Тел: 032/64 62 15

  Лабораторни изследвания
  Собственик
  Име: Ваня Лилова
  Адрес: тел: 0886/ 392 242

  Пациент
  Име: Мортимър Вид: котка
  Пол: мъжка Възраст: 23 г. Порода: сиамска

  Хематологични изследвания Клинично-химични изследвания

  Hb 129 g/l
  Er 6.65 T/l
  Ht 0.290 l/l
  Leu 15.2 G/l
  Thr 254 G/l
  СУЕ Mm

  St
  Seg
  Eo
  Ba
  Ly
  Mo
  Глюкоза 3,38 mmol/l
  Урея 40.7 mmol/l
  Креатинин 322.3 µmol/l
  Билирубин общ µmol/l
  Общ белтък 71.2 g/l
  Албумин 36.4 g/l
  Na 150 mmol/l
  K 4.62 mmol/l
  Ca++ 1.31 mmol/l
  P mmol/l
  ASAT 139 U/l
  ALAT 170 U/l
  Амилаза 3161 U/l
  GGT 10 U/l
  КК U/l
  АФ 148 U/l

  Холестерол Mmol/l
  триглицериди Mmol/l

  Хормонални изследвания
  Progesteron nmol/l TSH μlU/l

  Дата: 01.09.2016 Лекар: Д-р Ивайло Мишуров

  • admin казва:

   Бъбреците,са тотално свършили.Черният дроб също отива на много зле.Няма спасение и според мен.

 16. Klo казва:

  Здравейте,

  Кучето ми е с голяма рана на таза, която лекуваме от 7 месеца, изпи много антибиотици и изпита мъчително лечение. Най-накрая се установи, че е лекуван грешно и правилният антибиотик, от който бактериите в раната ще реагират, се оказа гентамицин. Започнахме гентамицин венозно, но след петия ден спря да се храни, започна да повръща и в момента е на системи глюкоза и физиологичен разтвор. Всеки ден преливаме по две – сутрин и вечер, но той продължава да не се храни. Вече почти не може да ходи, когато го прави, залита. Бият му се витамини подкожно, раната се обработва с крем гентамицин, венозния го спряхме, тъй като се оказаха бъбреците.
  Моля ви, кажете ми има ли надежда.
  Благодаря предварително.

 17. viv казва:

  Здравейте,
  Кучето ми е на 12 години. Преди 2 седмици започна много да кашля, 3 пъти припадна на разходка. Направих му изследвания, диагнозата е бъбречна недостатъчност. Това са резултатите:

  Хематология
  Левкоцити WBC 9.82 10^9/L
  Еритроцити RBC 6.53 10^12/L
  Хемоглобин HGB 155 g/L
  Хематокрит HCT 0.394 L/L
  MCV (среден обем на еритроцити) 60.3 fl
  MCH (средно съдържание на хемогл.в 1 еритроцит) 23.7 pg
  MCHC (средна концентр. на хемогл.в еритроцитите) 393 g/L
  Тромбоцити PLT 431 10^9/L
  RDW(показател за девиация на еритроцитите) 18.4 %
  MPV(среден обем на тромбоцита) 11.6 fL

  Биохимия
  Креатинин 144 mkmol /L
  Албумин 37 g/L
  АЛАТ (GPT) 47 U/L до 42

  Хормони
  fT4 10.02 pmol/L

  Една седмица му давах Дехидрин, след което съвсем не кашля вече. От следващата седмица ще почвам с хапчета за хормони, но още не знам, какви. Според вас има ли шанс да се нормализират резултатите?

  • admin казва:

   Според мен проблема е в сърцето,не в бъбреците.

   • viv казва:

    А проблемите със сърцето свързани ли са с хормоните? Ако лекувам хормоните, ще се оправи и сърцето ли?

   • viv казва:

    Давам на кучето Преднивет и Тироксин 100 за щитовидната жлеза.

 18. Pepi казва:

  Здравейте,
  Кучето ми е Голдън Ретривър, женско, на 6 години.
  От няколко дена си е загубило апетита. Лежи, няма енергия, образуват се непрекъснато гурели в очите му, потрперва, няма температура, няма разстройство, не пие често вода, налита да пасе трева. Днес го заведохме на лекар и му поставиха диагноза бъбречна недостатъчност, като ни казаха, че му остава много малко живот, че не знаят дали ще изкара до Коледа. Направиха му изследвания със следните стойности:
  ALB 48,3
  TP 65,3
  GLB 17
  Ca2+ 3,18
  GLU 6,48
  BUM 33,32
  PHOS 5,8
  AMY 1615
  CHOL 7,93
  ALT 56
  TBIL 2,31
  ALP 49
  CRE 788
  CK 174

  Моля за Вашето мнение. Можем ли да му помогнем?

  Благодаря предварително!

  • admin казва:

   Давайте от препарата ,,Ренал дог,, ,сложете го на система с Дуфалайт.Направете тест за гана задължително!

 19. Nadezhda казва:

  Здравейте! Кучето ни е порода мини пинчер, на 12 години вече и започна всякаш доста да пишка на разни места. По цял ден е сам и като се върна откривам, че на няколко места е пишкал. Зимата не го извеждаме – много му е студено и не дава. Днес си позволих да го изведа, всичко си свърши, има си апетит, когато ядем също проси за храна. Но това с уринирането ме притеснява. Има си живец, голям разбойник понякога. Беше останал само с майка ми веднъж и в моята стая всякаш от злоба беше пикал на спалнята четири пъти. Бяхме го водили на вет по друга причина, но каза, че си е много добре и че не може да му даде тези години. Също така от време на време повръща, а вет казва, че е от разстроен стомах, защото понякога му даваме и месца, защото само проси. Смятам да му направи вет изследвания. Според Вас може ли да е нещо сериозно? Много се притеснявам.

 20. Харди казва:

  Докторе, това терминален стадий на бъбречна недостатъчност ли е? Кучето е питбул на 4 години.
  ВЕТЕРИНАРНО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
  тел. 02/ 427 34 67 http://www.vitabg.com GSM 0887 11 89 67
  Кръвни резултати – Пълна кръвна картина
  Лекуващ лекар: Д-р Цветанова Дата : 26.01.17. г.
  Пол: мъжки Възраст: 4 г
  Порода: питбул Име на пациента : Смоуки
  Собствениk: Милен Марински Вид на пациента: куче

  Лабораторните изследвания не са диагноза , а служат за поставяне на такава . Моля консултирайте се с лекуващият си лекар за назначаване на лечение при нужда .
  Показател Резултат Мерни единици Норма куче Норма котка
  WBC (левкоцити) 5.0 X 10 9 / L 6 -17 5.5 – 19.5
  Lymph (лимфоцити бр.) 0.9 X 10 9 / L 0.8 – 5.1 0.8 – 7
  Mon ( моноцити бр.) 0.2 X 10 9 / L 0 – 1.8 0 – 1.9
  Gran (гранулоцити бр.) 3.9 X 10 9 / L 4 – 12.6 2.1 – 15.0
  Lymph (Лимфоцити %) 17.1 % 12 – 30 12 – 45
  Mon ( моноцити %) 4.6 % 2 – 9 2 – 9
  Gran (гранулоцити %) 78.3 % 60 – 83 35 – 85
  RBC (еритроцити) 5.59 X 10 12 / L 5.5 – 8.5 4.6 – 10.0
  HGB (хемоглобин ) 164 g / L 110 – 190 93 – 153
  HCT (хематокрит) 44.3 % 39 – 56 28 – 49
  MCV (ср. Обем в еритроцита ) 79.4 fL 62 – 72 39 – 52.0
  MCH ( ср HGB съдрж. в еритр .) 29.3 pg 20 – 25 13.0 – 21.0
  MCHC (ср. HGB kонц в еритр ) 370 g / L 300 – 380 300 – 380
  RDW (девиация на еритр р-е ) 12.7 % 11 – 55 14 – 18
  PLT (тромбоцити) 163 X 10 9 / L 117 – 460 100 – 514
  Eos %( Еозинофили % ) 2.4 %
  Подпис и печат
  ВЕТЕРИНАРНО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
  тел. 02/ 427 34 67 http://www.vitabg.com GSM 0887 11 89 67
  Кръвни резултати – Биохимия
  Лекуващ лекар: Д-р Цветанова Дата : 26.01.17. г.
  Пол: мъжки Възраст: 4 г
  Порода: питбул Име на пациента : Смоуки
  Собствениk: Милен Марински Вид на пациента: куче

  Лабораторните изследвания не са диагноза , а служат за поставяне на такава . Моля консултирайте се с лекуващият си лекар за назначаване на лечение при нужда
  Показател Резултат Мерни единици Норма куче Норма котка
  Общ белтък 52.5 g /L 54 – 71 54 – 78
  Албумин 32.3 g /L 26 – 33 21-33
  Урея 48.8 mmol/L 3.6 – 8.9 3.6 – 10.7
  Креатинин 727.7 µmol/L 88.4 -194.5 70.7 -176
  Глюкоза 3.9 mmol/L 3.3-6.6 4.1- 8.8
  ASAT 40 U / L 10 – 90 10 – 90
  ALAT 21 U / L 10 – 90 10 – 90
  Общ билирубин µmol/L 1 .7-10.2 1 .7- 10.2
  Дир.билирубин µmol/L 0.1 – 5.1 0.1 – 5.1
  Холестерол mmol/L 3.1-6.6 2.3 – 5.2
  Алкл.Фосфатаза 76 U / L 20 – 200 20 – 220
  Калий 4 mmol/L 3.5 – 5 3.5 – 5
  Калций mmol/L 2 – 2.8 2 – 2.6
  Фосфор mmol/L 0.8 – 3 0.8 – 3
  Триглицериди mmol/L 0.7 – 1.8 0.6 – 2.1
  Креатинкиназа U / L 20 – 120 20 – 120
  GGT U / L
  PT sec 14 – 20 13 – 20
  aPTT sec 90 – 123 96 – 122
  Подпис и печат

  На приятел е, вливат всеки ден лекарства венозно и физ. Р-р.
  Вашият съвет?

 21. Надежда Узунова казва:

  Докторе благодаря ви предварително за съветите които ни давате.Моето коте е на 8г и половина.Забелязах че почна да слабее да не се храни и да пие много вода.Всички признаци водеха до бъбречна недостатъчност.Когато взех урина преди 3 дни тя беше червена на цвят.Доктора каза че урината не е хубава,бъбрека уголемен и възпален.2 дни му биха антибиотик,а сега сме на Synulox по едно на ден,и цистон от човешката аптека пак по 1 на ден.Казаха ми освен храна ROYAL CANIN друго да не му давам,но от сухата храна яде сам но съвсем малко,а тази течната я пасирам на каша и с лъжчка го зоря.Често уринира все още е червено,а нослето бяло.Имаше добри отзиви за един продук който се казва ИПАКИТИН,поръчах го все още не е дошъл.Не знам дали правилно лечение са ми дали,и дали тази храна ще му осигури кръвта която губи,черен дроб добре ли е да му давам.Благодаря ви предварително за съдействието.

  • admin казва:

   Лечението е добро,но заболяването е тежко и обикновено с лош изход.Давайте му и витамини и железни прапарати за анемията.

 22. Iva Petkova казва:

  Здравейте,
  Имам следното питане към Вас – хъскито ми от близо седмица не иска да яде почти нищо, даже на практика съвсем нищо. Единственото нещо, което е хапвала са лакомства от време на време или парченце салам или кашкавал и то не с голямо желание, за сухата й храна и дума да не става. По принцип през годините се е случвало не веднъж да не яде с дни, но с днешната дата притесненията ми са по-сериозни от гледна точка на това, че тя вече е на 13 годинки, по – трудно й е да се движи, по-лесно се изморява, не е толкова енергична със сигурност. Дали това е фактор. ? Взимам предвид и последните дни с по-високите температури, дали пък й е топло и затова да си прави един вид чистка.? Заведохме я на ветеринар, изчисти аналната й жлеза, но каза, че проблемът не е от това, защото нямаше никакъв секрет, което генерално е рядкост. Биха й две инжекции с флурантрил ( за отводняване ), за да преценим дали проблема не е сърдечен и дали ще пишка както обикновено, но всичко беше наред и там. В понеделник ще я заведем и в централна ветеринарна клиника да й пуснат и кръвна картина. Най-сериозното ми притеснение е евентуална бъбречна недостатъчност. Изчетох доста материали за това, някои симптоми като липса на апетит и ленивост (отдавам го, пак казвам, на температурите и факта,че все пак е на 13) ги има налице, но други като повръщане, запек -не. Определено сме се притеснили. Тя е на 13 години и да чукна на дърво, никога не е боледувала. Мислихме си дали не е и някакъв вирус или настинка. Само спекулираме. Ще бъда благодарна, ако имате идея, препоръка или да споделите мнение. Благодаря предварително.!

  Поздрави
  Ива

 23. Gergana Dimitrova казва:

  Здравейте,
  Кучето ми е болно от гана, днес е четвърти ден от лечението, докторът идва на домашно посещение, за да не се стересира допълнително животното. Преди лечението отказваше да яде. Още на следващия ден след поставянето на ваксините започна да яде. Очите сълзяха много леко, докторът предиса капки за очи, от които в момента очите са добре само са зачервени – слагаме ги по шест пъти на ден. Допълнително се инжектира през ден със серум за увеличаване на имунитета (човешки), днес ще му го сложат за втори път. Кучето не е отшаднало физически. Днес ще инжектират и противовъзпалително лекарство, защото тази сутрин отказва да яде. Знам, че трябва да яде, за да може да се оправи и това е признак, че лечението дава резултат. Не знам какво да направя, за да го накарам да започне отново да яде! Ще съм благодарна, ако ми дадете съвет или мнение.
  Благодаря предварително!

  • admin казва:

   Oт кортикостероидите,би трябвало да яде.Ако не,захранвайте го насила със спринцовка.

 24. Виолeта казва:

  Здравейте, докторе1
  Имам 14 годшен ангорски котарак.От около два месеца след лечение с антибиоци, започна да пишка по много и приемаше много вода. Според ветеринаря се изчиствали бъбреците, защото му смени няколко антибиотика.В средата на август, започна да отказва храна.Аз обаче давам със спринцовка „Ренал“ на Роял канин, защото доктора изказа съмнение за бъбречна недостатъчност.За жалост живея в малък град в Родопите, тук няма клиники и лаботории.Нямам възможност да го придвижа до такава.
  От 10-на дни започна значително да намалява количеството отделена урина.И да пишка през час -два.
  Започнах да давам и по половин таблетка мечо грозде сутрин и вечер, както и уринал акут по една сутрин и вечер.За жалост започна да се се движи трудно, все още пие вода и пишка по малко в период 1-3 часа.
  Местните ветеринари отказват лечение, смятат , че няма такова, препоръчват клиника.
  Тази сутрин, започнах да давам и „Оспамокс“- суспензия за за бебета.Котарака е около 4 кг, дадох около 2 мл суспензия.Дневната дза за малки деца е 40 мг/г.
  Смятате ли, че с това, което правя съществува шанс да се подобри или само удължавам мъките му.
  Благодаря предваритено!

 25. Снежана казва:

  Здравейте,
  котаракът ни е на 9 години и от четири дни е в клиника. Постъпи там след като от около две седмици усетихме промяна в поведението му: започна да уринира големи количества, не беше така жизнен както обикновено, отказа да яде любимите си гранули/сякаш искаше, но не може да ги хрупне/, почти непрестанно спеше, а накрая на 8 октомври и не можеше да мяука. На 9 октомври го заведохме на лекар, направиха изследвания и се установи, че уреята е почти 97, а креатининът 600. Според лекарите две трети от бъбреците не функционират, но го включиха на системи за да го хидратират. Лекарите казаха, че прогнозата е лоша, но предложиха да го оставим за няколко дни, та макар и един процент да има някакъв шанс, да му се даде. На следващия ден, когато го посетихме и очаквахме най-лошото, защото лекарката ни беше предупредила за това, самата тя каза, че дори тя е учудена, защото е живнал и ококорен. На втория ден хапвал и пишкал. Днес/12.10./ са му направили нови изследвания след тридневните вливания и резултатите са урея почти 52, креатинин 500.Направили са снимка на белия дроб, който не бил много добре и са включили антибиотик, гледали са и бъбреците-били уголемени. Казаха, че трябва да продължат лечението с цел да подпомогнат функцията на бъбреците,тъй ката той е жизнен, храни се и за да може по-лесно да се справи с домашното лечение и подходяща диета след изписването и в понеделник отново ще изследват урея и креатинин. А след като видят резултатите, сигурно ще се наложи отново след две или три седмици пак да му се направи един курс на интензивни вливания и така доколкото е възможно да му се даде шанс за живот. Не се съмнявам в компетентното мнение на лекарите, благодарна съм за всичко, което правят, но тъй като сме много далеч от нормите за урея и креатинин, а и от това, което е към момента и ако правилно съм разбрала, бъбреците почти не функционират, всичко което ни предстои няма ли да причини огромни страдания на котарака ни? Колко време би издържал според Вас? Много ни е тежко само при мисълта, че може да ни напусне!

 26. миглена николова казва:

  Здравейте, от няколко дни наблюдавам странно поведение в кучето ми, което женско на почти 12 години. От извесно време нощно време се държи странно – обикаля, става напрегната, не иска да спи, все едно е силно притеснена или уплашена от нещо. Тази нощ 2 пъти я извеждах, тъй като си мислех, че е свързано с физическо безпокойство / ходене до тоалетна/, но не е така. Има апетит, нищо не я боли, огледах зъбите и устата, опипах корема, хълбоците, цялото тяло да видя дали няма да и подскаже с нещо, че я боли някъде – не. Няма температура, излиза навън, яде, пие вода. Само от време на време се напишква докати спи, но четох, че това е от кастрацията. От време на време се е случвало да има стомашни кризи, но с фамотидин минават бързо . Храни се с месо и ориз. Незнам какво й става, но това поведение ме плаши, защото е много различно от обикновено. Благодаря Ви предварително за отговора.

 27. Десислава казва:

  Здравейте, докторе,
  Моля за вашето мнение!
  Прибрахме от улицата малко кученце, сега е на около 6 месеца, но преди около месец започна да повръща и след посещение при ветеринар, казаха че има раздразнен стомах, проведоха лечение, и така ту се оправи ту беше зле през няколко дни. Губи апетит, лежи постоянно, а на три пъти както си лежи даде силен вой и последва диария. Решихме да отидем при друг ветеринар, който не установи нищо, чак след като брат ми предположи, че проблемът може да е в бъбреците, тъй като пие много голямо количество вода, а не пишка повече от обичайното, решиха да я изследват. Казват, че от два бъбрека единият изобщо не функционира, а другият работи на 50%. Ето и изследванията от 09.03.2018:
  Creatinin 535.0 при референтни граници 44.0-133.0
  Urea 12.73 2.50-10.00
  ALP 476 100.0-150.0
  ALAT 58.5 5.0 – 60.0
  ASAT 51.9 5.0-55.0
  GGT 3.4 1.2-6.4
  Total Bilirubin 3.00 1.70-5.10
  total protein 18.1 51.0-78.0
  Albumin 32.6 26.0-43.0
  Glucosa 4 67 3.30-6.90
  Ca 2.31 1.87 – 2.81
  P 5.82 0.50-2.60

  А това са от днес:
  Creat 482.9
  Urea 18.14
  Alp 474.7

  Правят и само вливания на натриев хлорид и изписаха прахче Renal Candioli, което да слагаме в храна или вода. Храним я само с консерва Ренал на Роял Канин.

  Как мислите вие? Не ни казаха диагноза, правиха й първия път и ехография, но нищо не казаха тогава, чак днес споменаха, че бъбреците й са с кръгла форма, но не ни показаха снимки. Не знаем какво да правим, те казват, че ще издържи така няколко месеца :(

  • admin казва:

   Вероятно бъбреците са много зле,за да има такива стойности на креатинина и уреата.Ако не се подобрява мислете за евтаназия.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>